1. Vymedzenie pojmov

 • predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.kasia.sk, UIS Internet Solutions, s. r. o., Budatínska 43, 851 06 Bratislava Slovensko, IČO: 36747424, DIČ: 2022333709, IČ DPH: SK2022333709
 • kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.kasia.sk
 • objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru


2. Objednávka - Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.


3. Storno objednávky Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V takýchto prípadoch bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho bankový účet.


4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy - Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnásť kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, emailom a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu distribúcie predávajúceho, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

 • v pôvodnom obale
 • nepoužívaný
 • nepoškodený
 • kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 10 pracovných dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

V prípadoch, keď na vrátenie nevzniká zákonný nárok je možné tovar vrátiť alebo vymeniť po predchádzajúcej dohode s predávajúcim. Tovar musí byť bez vád a plne funkčný, v pôvodnom obale, ktorý nebol nešetrne otvorený. Spotrebiteľovi je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 10% z kúpnej ceny tovaru, minimálne však 10 eur. V prípade, ak kupujúci požiada o výmenu za iný tovar v rovnakej alebo vyššej hodnote, môže byť tento poplatok znížený až na hodnotu 5 eur.


5. Dodacie podmienky - Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Doba expedície tovaru je uvádzaná pri každom produkte, podľa dostupnosti tovaru. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.

Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom neobsahuje doklad o kúpe tovaru. Tento doklad je zasielaný výhradne elektronicky alebo si ho môže kupujúci stiahnuť z internetového obchodu www.kasia.sk.


6. Poplatky za prepravu - Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

Prepravu zabezpečuje kuriérska spoločnosť, ktorá objednaný tovar doručí v najkratšom možnom čase po odoslaní tovaru. Ceny dodania tovaru:

 • cena dopravy je 0 €
 • v prípade zasielania tovaru na dobierku, je cena dobierky 1 €
 • opätovné doposlanie nevyzdvihnutého tovaru je 10,00 €

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Ceny na stránke sa môžu líšiť s cenami v obchodných podmienkach. V takom prípade platia ceny dané systémom internetového obchodu.


7. Cena a platba za tovar - Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Kupujúci si môže zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady kúpnej ceny:

 • Dobierka - platba až pri preberaní tovaru. Cena dobierky je 1 €
 • Prevodom na bankový účet predávajúceho cez systém TrustPay
 • Prevodom na bankový účet predávajúceho cez systém TrustCard


8. Záruka, reklamácie a servis - Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať a okamžite o tom informovať prepravcu a spísať reklamačný protokol cez kontaktný formulár predmet Reklamačný protokol.

Záručná doba v zmysle platných zákonov a začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Postup pre uplatnenie reklamácie: Kupujúci oznámi predávajúcemu dôvod reklamácie cez kontaktný formulár, ktorý slúži ako reklamačný protokol, na stránkach www.kasia.sk. Po vyplnení formuláru bude Predávajúci bezodkladne kontaktovať Kupujúceho. Kupujúci reklamovaný tovar neposiela. Predávajúci zabezpečí zvoz tovaru. Kupujúci bude oboznámený s výsledkom reklamácie podľa zákona.

Postup pre výmenu alebo vrátenie tovaru: Kupujúci oznámi predávajúcemu výmenu alebo vrátenie tovaru cez kontaktný formulár, ktorý slúži ako formulár pre vrátenie a výmenu tovaru, na stránkach www.kasia.sk. Po vyplnení formuláru bude Predávajúci bezodkladne kontaktovať Kupujúce. Kupujúci tovar neposiela. Predávajúci zabezpečí zvoz tovaru. Kupujúcemu budú vrátené peniaze na bankový účet alebo ak sa dohodne s predávajúcim bude mu tovar vymenený a odoslaný na adresu Kupujúceho.

Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, resp. e-mailom a zároveň mu bude spolu s reklamovaným tovarom doručená kópia reklamačného protokolu.


9.Nevyzdvihnuté zásielky - Každá objednávka je záväzná podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, v opačnom prípade pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu a manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške 5 €. Upozorňujeme, že všetky pohľadávky budú postúpené finančnej spoločnosti k vymáhaniu - včetne všetkých nákladov s tým spojených. V prípade, že sa predávajúci a kupujúci dohodnú na opätovnom odoslaní objednávky, kupujúci je povinný uhradiť objednávku prevodom na účet predávajúceho spolu s úhradou za dopravu v hodnote 10 €.


10. Ochrana osobných údajov - Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ak je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia, číslo telefónu a mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ak je právnickou osobou oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ (IČ DPH ak je platca DPH) číslo telefónu a mailovú adresu.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.kasia.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Využívaním internetového obchodu www.kasia.sk Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek

odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente. Údaje slúžia na identifikáciu v prípade nevyzdvihnutých zásielok - uchovanie IP adresy a ďalších identifikačných údajov pri objednávke.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Webová stránka www.kasia.sk využíva cookies na vaše rozpoznanie a odlíšenie od ostatných užívateľov. Cookies, ktoré používame, neukladajú vašu e-mailovú adresu ani žiadne iné vaše osobné údaje. Pomáhajú nám len rozpoznať vašu návštevu, zapamätať vaše nastavenia


11. Záverečné ustanovenia - Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.kasia.sk a účinnosť dňa 21.7.2016.